VYŠEBRODSKÉ URBÁŘE

Cod. ms. [codex manuscript.] No. 49, fol. 73a, 73b a 74a, cca. 1400 - 1450. Urbariární zápis do ručně psané knihy č. 49 na listech č. 73a, 73b a 74b s rukopisem z první poloviny 15. století. Zápis obsahuje úroční povinnosti z některých vsí včetně povinností rychtáře ve vztahu ke vsi Slupečná (zde uvedeno jako Lupoczyng). Dostupné v edici Dr. P. Valentina Schmidta, O. Cist. z roku 1896 zveřejněné v Mittheilungen des Vereins fur Geschichte der Deutschen in Bohmen ročník 34 (1895-1896), číslo 3, str. 268 - 270. Vydání dostupné také on-line na webových stránkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (Digitální knihovna JVK). Ke zobrazení zde.

"Liber censualis" cca. 1400 - 1450. Listina s urbariárními zápisy ev. č. 1400 se sbírky listin vyšebrodského kláštera s rukopisem z první poloviny 15. století. Podle komentářů přidaných k této listině (např. Pangerl) jde o nejstarší ubář (Zinsbuch) vyšebrodského kláštera. Dostupné online. Ke zobrazení zde.

Urbar des Cistercienser-Stiftes Hohenfurt aus dem Jahre 1530. Urbář Vyšebrodského kláštera z roku 1530, ve kterém jsou uvedeny všechny historické lokality území obce. Některé z nich, například Lipno, je zde zmiňováno úplně poprvé v celé historii. Dostupný v edici Dr. P. Valentina Schmidta, O. Cist. z roku 1896. Dostupný také on-line na webových stránkách Landesbibliothek Oberoesterreich v Linci. Ke zobrazení zde.

ROŽMBERSKÉ URBÁŘE

Registrum bonorum rosenbergiorum anno MCCCLXXIX compilatum. Urbář zboží rožmberského z roku 1379. Dostupný v edici Josefa Truhláře z roku 1880. Dostupný také on-line na webových stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR. Ke zobrazení zde. V tomto urbáři je sice pouze písemná zmínka o Plískově (zde ovšem uveden jako Pluskow prope Fridburgh, tedy Pluskow u Frymburka, str. 5), ale svým rozsahem a dobou svého vzniku je jinak tento urbář pramenem téměř nedocenitelným.

Das Zehend Register der Herrschaft Rosenberg 1494. Úroční rejstřík panství Rožmberk z roku 1494. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. V tomto urbariárním soupisu tomto je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (v orig. lat. "Curie Stokcharn").

Urbarium der Herrschaft Rosenberg 1518. Urbář panství Rožmberk z roku 1518. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. I v tomto urbáři je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (v orig. lat. "Curie Stogkern").

Urbarium der Herrschaft Rosenberg. Urbář panství Rožmberk z první poloviny 16. století, asi 1500 - asi 1550. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. I v tomto urbáři je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (v orig. lat. "Curie Stogkern").

Urbar Buech der gantzen herzschaft Rosenberg 1578. Urbář panství Rožmberk z roku 1578. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. V tomto urbáři je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (Stogkhern), ve vsi Dobrá Voda (Guetwasser), ve vsi Studené (Studene), ve vsi Lopatné (Lapatne) a v Loučovickém mlýně (Khüenmüll), všechny vsi spadající pod rychtářství malšínské (Gericht Malsching). V případě vsi Dobrá Voda, vsi Studené, vsi Lopatné a Loučovického mlýna se jedná o tzv.přespolní platby, tedy platby usedlých nespadajících pod přímou správu malšínské rychty (v orig. něm. "Reitte so ausser").

Souhrnný urbář panství Rožmberk z roku 1589. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. V tomto urbáři je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (Stokern). Je zde však výslovné upozornění, že ves jinak patří vyšebrodskému opatu (v org. staroč. "Ta wes nalezi Wopatu Wissňobrodskemu, dawaji auroky z niekterych gruntuu, ktere jeho Milosti Panie sau").

Urbář panství Rožmberk z roku 1598. Poměrně podrobně rozepsaný urbář psaný v němčině. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. V tomto urbáři je pod rychtářstvím malšínským (Gerich Malsching) zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (Skockernn). Opětovně je zapsána poznámka upozorňující na to, že ves jinak patří vyšebrodskému klášteru. Zapsány jsou i úroky usedlých ve vsi Dobrá Voda (Guethwasser) a ze vsi Lopatné (Lopatne), v tomto případě mezi tzv. přespolními (v orig. něm. "Aussendische Reütter"). Urbář je dostupný také v edici Dr. Valentina Schmidta z roku 1896 (k náhledu např. zde).

Urbář panství Rožmberk z roku 1599. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. I v tomto urbáři je písemná zmínka o úročních povinnostech usedlých ve vsi Plískov (Stokern). Je zde však výslovné upozornění, že ves jinak patří vyšebrodskému opatu (v org. staroč. "Ta wes nalezi Wopatu Wissňobrodskemu, dawaji auroky Jeho Milosti Pánu z niekterych gruntú, kterží jsau jeho Milosti Panie"). Mezi platy z tzv. přespolní renty (v orig. staroč. z přzespolnych rentu platowé) jsou i platby úroků ze vsi Dobrá Voda (v orig. "z Guttwasser") a ze vsi Lopatné ( v orig. "ze vsy Lopané")..

ČESKOKRUMLOVSKÉ KLÁŠTERNÍ URBÁŘE

Registra úroční z roku 1521. Urbář českokrumlovského kláštera sv. Kláry s plným názvem Léta Páně 1521 registra důchodův úročních kláštera krumlovského, což z jedné každé vsi kterému času se úrokův schází a desek zemských vejtah vydán jest. Dostupný on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. Obsahuje zápis vsi Kramolín (v urbáři uveden jako Větší Kramolín). Edice a regest tohoto dokumentu je také součástí edice listin uvedeného kláštera od Johanna M. Klimesche z roku 1904 (viz sekce Listiny): 

Úroční rejstřík statku kláštera klarisek v Českém Krumlově z roku 1668.  Německy psaná urbariární kniha českokrumlovských klarisek založená roku 1668 s plným názvem v originále: Zinsenregister auf Galli und Georgizins, was von unterschiedlichen Orten und Herrschaften dem würdigen Jungfrauen Closter unser lieben Frauen Verkündigung Ordens der heiligen Clarae alhier in Crumau am Geld, Getreid und anderen zu geben gebühret, wie inen zu sehen, gebühret Ao 1668 den 21.Febr. Kniha je dostupná on-line v elektronické podobě na webových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň. Ke zobrazení zde. Obsahuje zápis vsi Lopatné (v orig. Lapatneh), Kramolín (Gramolin) a Edelmuhle (Edel Muhl); zápisy ke zobrazení zde.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou