LIPENSKÝ DOMOVNÍK

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace provedena dne 16.9.2022)

Základní charakteristika Lipenského domovníku


"Lipenský domovník" (v některých částech textu též jen "domovník") je název projektu zaměřeného na dokumentaci novodobého stavebního a sídelního vývoje v obci Lipno nad Vltavou v období po roce 1945.

Projekt svým obsahem částečně navazuje na projekt Historické lokality, jehož smyslem ovšem je zdokumentovat vývoj historických lokalit současné obce od prvopočátků známého osídlení do počátku 50. let 20. století, a který je tedy svým obsahem zaměřen především na historii dávno minulou, přičemž stavební vývoj je navíc jen jednou z jeho částí. Svým zaměřením a stanovenými cíly se přitom nejedná o projekt ojedinělý, neboť obdobné projekty jsou či v minulosti byly zrealizovány i v jiných obcích (viz např. zde), když vysledky vzešlé z těchto "cizích" iniciativ a prezentované v rámci sítě internet možno jednoznačně označit za jeden ze základních impulsů k tomu, aby byl obdobný projekt realizován i ve vztahu k současné obci Lipno nad Vltavou.

Hlavním cílem Lipenského domovníku je přitom vyhledat, uspořádat, zadokumentovat a vhodnou formou také prezentovat dostupné informace o veškerých stavbách, které se na území současné obce nacházejí anebo v určeném období nacházely. 

Jako výchozí stav pro účely dokumentace stavebního vývoje byl záměrně zvolen rok 1946, a to ještě před odsunem původních, německy mluvícíh obyvatel. Tento stav je totiž charakteristický zejména tím, že podoba celého území současné obce v tomto roce se dá celkem úspěšně rekonstruovat na základě dostupných informací, a především poak proto, že v tomto roce ještě nebylo území současné obce dotčeno ani pustnutím a chátráním opuštěných a znovu neosídlených usedlostí ani cílenou likvidací staveb v souvislosti s výstavbou lipenské přehrady ani nešetrným a mnohdy až likvidačním přístupem k původní zástavbě ze strany různých poválečných organizací v souvislosti s hospodařením se zkonfiskovaným, zejména zemědělským majetkem.

Základní členění Lipenského domovníku


Pro účely dokumentace stavu stavebního rozvoje v rámci projektu Lipenský domovník je území současné obce Lipno nad Vltavou v prvním stupni rozdělno na základní části odpovídající svým obsahem příslušným částem území obce vymezené jako základní sídelní jednotky tak, jak jsou tyto pro území obce Lipno nad Vltavou stanoveny Českým statistickým úřadem; a to podle stavu ke dni 1.5.2022, kdy byly pro území obce ustanoveny dvě, zcelá nové sídlení jednotky tohoto typu (Plískov-Studené a Marina).

Vzhledem k tomu, že pro území obce není dosud zaveden žádný oficiální systém pro značení ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství, podle kterého by mohly být jednotlivé základní části dále členěny (obdobně jako je tomu u obdobných projektů v jiných obcích a městech), jsou jednotlivé základní části obce pro účely dokumentace dále děleny na menší územní celky, a to na lokality příp. tyto dále na jejich díly. U větších sídelních celků (Lipno, Slupečná a Kobylnice) jsou přitom jednotlivé lokality v rámci jedné části soustředěny do tzv. dílčích částí označených vzestupně římskými čísly. Toto členění je však ryze pomocného rázu a má pomocí především ve snadnější orientaci v rámci dané základní části.

Porovnání územněsprávního a statisticko-evidenčního členění území obce Lipno nad Vltavou se základním členěním území obce v rámci projektu Lipenský domovník
Územně-správní a evidenční členění obce Lipenský domovník
Název obce / katastrální území Část obce (dle úředního členení obce) Základní sídelní jednotka (ZSJ) podle metodiky ČSÚ Základní část

Dílčí část (Lokalita)

Lipno nad Vltavou / Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou

Lipno I. (Sídliště I., Sídliště II., Nad Sídlištěm, Ke Slupečné)

Lipno II. (Náměstí, Nové Lipno, U Pláže, U Přístaviště

Lipno III. ( Za Lesíkem, U Přehrady, Kramolín)

Kobylnice Kobylnice

Kobylnice I (Za Kobylnicí, Kobylnice/chaty I-VIII)

Kobylnice II (Na Dvorské louce, Pod Kobylnicí)

Kobylnice III (Za Zatáčkou, Staré loděnice, U Jezera, Ostatní objekty)

Slupečná Slupečná Slupečná

Slupečná I. (Nad Vsí, Na Návsi, Na Rozcestí, U Rybníka, U Vodojemu, U Statků

Slupečná II. (Pod Slupečným vrchem, U Větrolamu, U Lanovky, Golf)

Slupečná III. (Alpská vyhlídka, U Hodslavského potoka)

Plískov - Studené Plískov - Studené Studené, Na Stokách, Plískov, U Křížku
Marina Marina Marina

xxx

Na dalším obsahu této stránky i celého Lipenského domovníka se aktuálně pracuje.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou