U KŘÍŽKU (Plískov)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 6.9.2022)

Lokalita U Křížku se nachází při cestě vedoucí ze Slupečné na Plískov a Studené, na okraji lesního porostu na jižním úpatí vrchu Kaliště, cca 1,8 km vzdušnou čarou severozápadním směrem od centra obce, asi 20 minut chůze ze slupečenské návsi po zelené turistické trase směr Frymburk. Celá lokalita je mírně svažitá směrem od severu k jihu, s nadmořskou výškou kolem 835 m n. m. Současnou zástavbu v lokalitě tvoří jen tři resp. čtyři rekreační chaty vystavěné v blízkosti hlavní přístupové cesty, ze které jsou i viditelné. Kromě toho se zde nachází kamenná kaplička. Obslužnost lokality je zabezpečena po účelové komunikaci vedoucí ze Slupečné na Studené, která je přístupná i pro motorová vozidla. Tato komunikace se shoduje se značenou zelenou turistickou trasou ev. č. E10.

Lokalita jako taková žádný oficiální název nemá. Označení U Křížku, použité pro tuto publikaci, je novotvarem vycházejícím ze skutečnosti, že se v dané lokalitě nachází také kaplička s křížkem. Původní lidové označení Altrichterhausn (resp. zkráceně též Altrichter), užívané mezi místními, německy mluvícími obyvateli až do poloviny 50. let 20. století, nebylo nikdy oficiálním názvem pro tuto lokalitu, a s odsunem původních obyvatel, a zejména pak se zánikem původní zástavby, ztratilo jeho použití jakéhokoliv opodstatnění.

Z historie lokality a zástavby


Lokalita U Křížku byla po dlouhá staletí okrajovou a zcela neosídlenou částí vsi Slupečná. Tvořila ji zemědělská půda patřící slupečenským sedlákům a slupečenské obci. Územně a katastrálně tedy byla tato lokalita součástí vsi Slupečná, nikoli vsi Plískov, pod kterou je evidenčně řazena až v současné době. Prvním, a historicky na dlouhou dobu jediným obytným domem v této části tehdejší vsi Slupečná, byla chalupa původního čp. 28, vystavěná někdy kolem roku 1934 na pozemku slupečenského sedláka Schnaudera (jinak usedlého na statku čp. 7). Kontinuální angažovanost rodiny Schnauder při správě tehdejší slupečenské vsi a celého rychtářství, kdy zástupci rodiny bývali pravidelně rychtáři slupečenského rychtářství a posléze i starostové místní obce Slupečná, byla nepochybně důvodem k tomu, že se pro lokalitu po výstavbě domu mezi místními vžilo označení Altrichter. Původní dům čp. 28 se potom v lokalitě nacházel ještě po skončení druhé světové války, když jeho posledním známým uživateli byla rodina Halatschek, kteří zde byli v pronájmu.

Po odsunu původního obyvatelstva a konfiskaci jejich majetku byla původní chalupa čp. 28, včetně všech bezprostředně přilehlých zemědělských pozemků, jako konfiskát připadlý čsl. státu, převedena do majetkové podstaty jindřichohradeckého Horského pastvinářského družstva, a po jeho zrušení pod správu nově vzniklých Státních statků. Ještě do konce 50. let však byla původní chalupa čp. 28 jako nepotřebná zcela zbourána, celá severní část lokality (tedy část nacházející se nad cestou) zalesněna a v rámci pozemkových úprav se stala součástí nově vzniklého lesního pozemku parc. č. 370 pod správou Státních lesů, na které byl v roce 1967 celý pozemek formálně také hospodářskou smlouvou převeden. Osud jižní části lokality (tedy části nacházející se pod cestou), která byla v rámci pozemkových úprav a procesu scelování přeměněna na nový pozemek parc. č. 356, není prozatím přesně zjištěn. Nově vzniklý pozemek však v témže roce nebyl převeden ani na Státní lesy, ani na Státní statky.

Někdy po roce 1975 byla, částečně na půdorysu původní chalupy čp. 28, vystavěna na lesním pozemku parc. č. 370 rekreační chata, která se zde jako „dvojchata“ ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR nachází do současné doby. K výstavbě dvou rekreačních chat v jižní části lokality na původním pozemku parc. č. 356 nebyly zjištěny podrobnosti, jejich původ však bude nepochybně o něco mladší, sahající sým původem pravděpodobně až do období pro roce 1989.

I přes svoji faktickou příslušnost pod ves Slupečná byla celá lokalita od doby výstavby první z rekreačních chat považována z celkem pochopitelných důvodů za součást plískovské chatové osady. Objekty zde vystavěné jsou totiž poměrně vzdálené od posledních domů ve Slupečné a opticky (zdánlivě) tvoří jakousi periferii nedalekého Plískova, a jejich spojování se vsí Slupečná tak mnohdy nikoho ani nenapadlo. Formálně se však celá lokalita stala součástí Plískova (resp. plískovsko-studenecké sídelní jednotky) až v roce 2022, když byla Českým statistickým úřadem územně zahrnuta pod nově vzniklou základní sídelní jednotku obce Lipno nad Vltavou označenou jako Plískov-Studené.

Uspořádání lokality


Celá lokalita je v současné době ryze rekreačního charakteru, neboť se zde nacházejí pouze stavby určené pro rodinnou (individuální) rekreaci (rekreační chaty). Tyto chaty jsou navzájem uspořádány tzv. nadohled do nepravidelného útvaru (shluku) rozprostřeného podél obou stran cesty vedoucí ze Slupečné do Plískova a dále do Studeného a do Frymburka, která celou lokalitu také fakticky i formálně diagonálně lokalitu rozděluje na dvě, relativně samostatné části. Toto rozdělení však nemá pro účely popisu lokality žádný reálný význam.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
28.A --- U Křížku (Plískov) chalupa zbouráno
e.53 --- U Křížku (Plískov) rekreační chata
e.54 --- U Křížku (Plískov) rekreační chata
e.56 --- U Křížku (Plískov) rekreační chata polovina dvojchaty společně s e.57
e.57 --- U Křížku (Plískov) rekreační chata polovina dvojchaty společně s e.56

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Slupečná.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou