STUDENÉ (Studené)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 6.9.2022)

Lokalita Studené se nachází při cestě vedoucí ze Slupečné přes Plískov do Frymburka, cca 2,9 km vzdušnou čarou severozápadním směrem od centra obce, přibližně 50 minut chůze ze slupečenské návsi po zelené turistické trase ve směru na Frymburk.

Název lokality je odvozen od historického názvu vsi Studené, která po vzniku místních obcí tvořila součást obce Slupečná (něm. Luppetsching) jako její osada. V některých turistických průvodcích, ale i mezi místními, je tato lokalita někdy nesprávně označována jako Plískov, resp. jako jeho část.

Z historie lokality a zástavby


Lokalita Studené je vůbec nejstarší známou osídlenou lokalitou současné obce Lipno nad Vltavou. V písemných pramenech je totiž zmiňována již v roce 1305. V minulosti se zde nacházely tři velké zemědělské usedlosti, které tvořily jádro celé tehdejší vsi, které byly postupně doplněny o několik chalup rozesetých napříč celým územím, které pod tuto ves po správní stránce patřilo. Soudobá lokalita přitom odpovídá právě samotné vsi, kde se ještě po konci druhé světové války nacházely tři, poměrně veliké, selské statky (původní čp. 1, 2 a 3) a jedna chalupa (čp. 4), stojící v místech, kde původně stával statek s čp. 2, který byl kolem roku xxxx „přemístěn“ východním směrem blíže k osadě Plískov. Zbývající zástavbu celé původní lokality (osady) Studené tvořily na konci války dvě samoty. Jedna vystavěná na lesním rejtu západním směrem od centra při cestě vedoucí do Frymburku (samota "U Petra" nebo též "U Miglpetra" - chalupa původního čp. 6) a jedna na břehu řeky Vltavy naproti Zadní Výtoni (samota "U Vltavy", známá též jako "Gregat" - chalupa původního čp. 5; ve starších katastrálních a pozemkových mapách nesprávně označovaná jako "U Gregora"). 

Po poválečném odsunu původního obyvatelstva byla celá zemědělsky využitelná část území původní vsi Studené, a to včetně obytných a hospodářských staveb tvořících jednotlivé zemědělské usedlosti (původní čp. 1 až 4), převedena nejprve pod správu jindřichohradeckého Horského pastvinářského družstva a poté, co byla pastvinářské družstva centrálně zrušena, pod správu nově vzniklých Státních statků. Všechny domy a ostatní hospodářské stavby však byly postupně jako nepotřebné do konce 50. let 20. století zbourány, a k zemědělským účelům byla Státními statky dále využívána již jen zemědělská půda. Lokace původních zemědělských usedlostí byly v rámci následných pozemkových úprav přeměněny na tzv. neplodnou půdu (lokace původního statku s čp. 1 na pozemek s novým parc. č. 289, lokace původního statku čp. 2 na pozemek parc. č. 302 a 300, lokace původního statku čp. 3 na pozemek parc. č. 287 a lokace původní chalupy čp. 4 na pozemek parc. č. 304). I tyto zemědělsky nevyužitelné plochy však i nadále zůstaly ve správě Státních statků, na které byly v roce 1967 formálně i převedeny příslušnou hospodářskou smlouvou.

Původní chalupa čp. 6 (samota U Petra) byla i s přilehlými pozemky po odsunu původních vlastníků převedena pod správu podniku Státní lesy a staky a celá lokalita byla určena k zalesnění. Tak se i stalo a původní lokace chalupy se v rámci následných pozemkových úprav stala součástí nového, poměrně rozsáhlého lesního pozemku parc. č. 263/1, jehož správu měl na starosti nejprve podnik Státní lesy a posléze Lesy ČR, v jejichž správě je tento pozemek do současné doby.

K poválečnému osudu samoty U Vltavy (původní čp. 5) nebylo prozatím zjištěno nic podstatného. Každopádně s ohledem na polohu této chalupy (postavena byla v těsné blízkosti řeky Vltavy v nadmořské výšce cca 710 m n.m.) je zřejmé, že s jejím využitím, stejně jako s využitím přilehlých zemědělským pozemků, byly již koncem 40. let zcela jiné plány, které se nakonec staly i realitou. Celá lokace je v současné době zcela zatopena a nachází se cca 15 metrů pod hladinou lipenského jezera. Jen pro úplnost nutno dodat, že z hlediska statistického členění území obce tato původní lokace ani není součástí sídelní jednotky Plískov - Studené, neboť se nachází v místech, které spadá pod sídelní jednotku Kobylnice.

Po roce 1975 se začalo i v lokalitě Studené s výstavbou objektů pro individuální rekreaci, obdobně jako tomu bylo například v lokalitě Plískov či Kobylnice. V této části obce však bylo umožněno rekreační chaty vystavět pouze na těch místech, na kterých původně stávaly zemědělské usedlosti (statky) s půdními čp. 2 a 3. Zda o místo, kde původně stával statek s čp. 1, nebyl pro tyto účely pro jeho relativní nevhodnost (poloha a dostupnost), zájem, anebo zda nebyl tehdejšími autoritami jako místo pro výstavbu chatek vůbec určen, není sice zřejmé, nicméně k obdobným účelům, jako místa po bývalých selských statcích s čp. 2 a 3, nebylo místo nikdy využito a do současné doby zůstalo pusté. Stejné otázky se potom nabízejí i v případě, kde původně stála chalupa s čp. 4.

Uspořádání lokality


Celá lokalita je v současné době ryze rekreačního charakteru, když se zde nacházejí pouze stavby určené pro rodinnou (individuální) rekreaci (rekreační chaty). Tyto chaty jsou uspořádány do dvou, realtivně samostatných shluků, které svojí polohou odpovídají původnímu umístění selských statků s čp. 2 a 3, a jsou vystavěny na příslušných dílech pozdějších pozemkových parcel vymezených jako neplodná půda. Oba shluky se nacházejí výhradně pod cestou vedoucí ze Slupečné a jsou od sebe vzáleny cca 250 metrů. Západní shluk celkem pěti rekreačních chat přitom odpovídá lokaci původního statku s čp. 3 (tedy pozdější pozemkové parcele č. 287) a pro účely popisu jednotlivých staveb je k jeho identifikaci použito označení Studené I. Shluk celkem sedmi rekreačních chat, který se nachází ve východní části lokality, a svoji polohou odpovídá původní lokaci statku čp. 2 a hospodářské stavby příslušné k chalupě čp. 4 (pozdější pozemky parc. č. 300 a 302), je potom pracovně označován jako Studené II.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
1.stu --- Studené (Studené) statek zbouráno
2.stu --- Studené (Studené) statek zbouráno
3.stu --- Studené (Studené) statek zbouráno
4.stu --- Studené (Studené) chalupa (původní střed vsi) zbouráno
5.stu --- Studené (Studené) chalupa (původní samota U Vltavy) zbouráno, zatopeno
6.stu --- Studené (Studené) chalupa (původní samota U Petra) zbouráno, zalesněno
e.1 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené I.
e.2 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené I.
e.3 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené I.
e.4 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené I.
e.5 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené I.
e.7 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
e.8 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
e.9 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
e.10 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
e.11 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
e.12 --- Studené (Studené) rekreační chata Studené II.
bez čp./če. --- Studené (Studené) rekreační chata (objekt k bydlení) Studené II.

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Slupečná.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou