PROMENÁDA LIPNO: ZROD NOVÉHO CENTRA OBCE

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 6.11.2022)

xxx

Popis projektu


Poněkud ve stínu probíhající dostavby areálu lipenské maríny začaly přípravné prácě na druhém z velkých projektů přelomu tisíciletí, který měl navždy změnit novodobou podobu obce Lipno nad Vltavou. Jednalo se o poměrně rozsáhlý investiční projekt, v jehož rámci mělo v centrální části území kolem lipenské magistrály (silnice II/163) tzv. na zelené louce začít vyrůstat zcela nové centrum obce. Projekt byl logickým pokračováním zamýšleného rozvoje obce a vyústěním snah představitelů obce o vybudování zcela nové zástavby s převažující funkcí občanské vybavenosti ve smyslu obchodu a služeb, která bude jednak přístupná široké veřejnosti (mj. i uživatelům budovaného areálu lipenské maríny), a která současně, tak nějak "přirozeně", v budoucnu vytvoří nové lipenské "náměstí" se všemi komerčními výhodami, která s sebou centra menších i větších sídelních útvarů přinášejí.

Rámcový plán postupného vzniku nového lipenského náměstí počítal s tím, že dojde k rozdvojení hlavního silničního tahu, kdy podél obou nově vzniklých silničních ramen vzniknou parkovací stání s navazujícím, poměrně širokým chodníkem (promenádou) a na tzv. uliční čáře vznikne souvislá řadová zástavba s využitím tzv. parteru pro potřeby předpokládaných služeb. V souladu se schválenou územně plánovací dokumetací byly k uvedenému účely určeny pozemky bezprostředně navazjící na lipenskou magistrálu po celé její délce v cca 300 metrovém úseku od křižovatky s hlavní příjezdovou cestou do obce až po odbočku k nově vznikajícímu areálu lipenské maríny. 

Vznik projektu Promenáda Lipno, jak byl celý stavební záměr oficiálně nazýván, je spojován se stavební a projekční firmou OSP České Budějovice a.s., která se stala nejen projektantem a generálním investorem celé akce, ale i subjektem, který celý projekt zajišťoval po stránce realizační (stavební). Firma se tak stala garantem koordinovaného přístupu zajišťujícího souběžné dokončování jednotlivých objektů a navazující infrastruktury a garantem celkové architektonické koncepce a dodržení základních vazeb mezi objekty tak, aby bylo eliminována případné zvýhodnění či znevýhodnění nekterého z budoucíh vlastníků a uživatelů jednotlivých objektů.

První fáze realizace projektu


V první fázi měly být k předpokládanému účelu využity pozemky parc. č. 77 a 74/1 nacházející se v prostoru nad magistrálou. Celý tento prostor byl již v době formování územního plánu zóny rozvoje z roku 1994 ve vastnictví obce, a realizaci projektu v této části území budoucího centra obce fakticky nic nebránilo. Pro účely plánované zástavby v rámci první fáze byly na uvedených pozemcích geometricky vymezeny tři souvislé pozemkové bloky, označované jako parcela A, B a C, které byly od sebe odděleny příčnými pěšími zónami. Na uliční čáře těchto tří parcel pak mělo v souladu s představeným projektem vyrůst celkem 12 řadových domů a jeden až dva další obejkty občanské vybavenosti. Celá první fáze realizace projektu byla rozdělena do dvou etap, přičemž v rámci I. etapy mělo dojít k zastavění parcely A a B, v rámci II. etapy potom k zastavění parcely C.

I. etapa realizace projektu

Přesně podle původního záměru byla v rámci I. etapy realizace celého projektu parcela B zastavěna celkem sedmi dvou poschoďovými polyfunkčními řadovými domy v jednom bloku. Achitektonicky se přitom jednalo o 3 typy objektů: objekty typu A, které byly navrženy a provedeny se štíty do ulice, objekty typu B, které měly do ulice okapní hrany střechy a jeden objekt typu C, který se od obou předešlých odlišoval především zastavěnou plochou (byl o poznání větší). Výstavba řadových domů, v rámci interní dokumentace investora označovaných jako domy A až F, byla zahájena v polovině roku 2001 a dokončena byla v průběhu července 2002.

Přehled řadových domů vystavěných v rámci I. etapy realizace projektu Promenáda Lipno
č.p. interní označení investora dle projektu typ domu popis poznámka / datum dokončení / parter
77 A A polyfunkční řadový dům - krajní
78 B B polyfunkční řadový dům
79 C B polyfunkční řadový dům
80 D B polyfunkční řadový dům
81 E A polyfunkční řadový dům
82 F B polyfunkční řadový dům
83 G C polyfunkční řadový dům - krajní pozdější Obecní úřad

Podle zastavovacího plánu měla být v rámci I. etapy zastavěna také parcela A , a to objektem restaurace s terasou (na uliční čáře) a s garážemi, s možností vystavění dalšího objektu (např. penzionu) v severní části parcely. Fakticky však byla provedena jen stavba samotné restaurace s terasou. Objekt restaurace byl vystavěn jako 2-podlažní dům s tím, že samotná restaurace s barem, kuchyní a sociálním zázemím byla umístěna v 1.NP. Ve 2.NP pak vyznikly apartmány s vlastním (samostatným) hlavním vstupem. Objekt restaurace byl vystavěn a dokončen jako poslední ze všech staveb plánovaných k výstavbě v rámci I. etapy. Zcela dokončena byla stavba koncem června 2003 a provoz zde byl zahájen 4. července 2003. O uvedení do provozu je tento objekt známý jako Hotel Restaurant Admirál

xxx

II. etapa realizace projektu

Pozemky pro realizaci druhé etapy projektu lipenské promenády o celkové výměře 2.683 m2, které tvořily projektem předpokládanou parcelu C, byly stavební firmě OSP České Budějovice a.s. lipenskou obcí prodány v září 2001. Zemní práce spojené s výstavbou další části náměstí v rámci této etapy pak byly zahájeny v dubnu 2002. Po krátké, nevynucené přestávce ve stavební činnosti, se všech pět polyfunkčních domů, v interní dokumentaci investor označovaných jako domy H až L, podařilo dokončit v červenci roku 2004. Vrámci této etapy výstavby lipenského náměstí byly v jednom bloku vystavěny řadové polyfunkční domy jediného typu, a to s okapní hranou směrem do ulice; pouze krajní dům stojící v proluce budoucí hlavnbní promenády, byl vystavěn s modifikovanou (větší) zastavěnou plochou tak, aby odpovídal protilehlému domu vystavěnému v rámci I. etapy..

Přehled řadových domů vystavěných v rámci II. etapy realizace projektu Promenáda Lipno
č.p. interní označení investora dle projektu typ domu popis poznámka / datum dokončení / parter
87 H A modif. polyfunkční řadový dům - krajní pozdější Infocentrum
88 I A polyfunkční řadový dům
89 J A polyfunkční řadový dům
90 K A polyfunkční řadový dům
91 L A polyfunkční řadový dům - krajní pozdější Pizzeria Milano

xxx

Další fáze realizace projektu


Nedořešené majetkoprávní vztahy bránily tomu, aby po dokončení hroní řady domů pokračovala výstavba nového lipenského centra (náměstí) řadou spodní. Pozemky pod magistrálou byly totiž stále ve vlastnictví českého státu (lesní pozemky pod správou Lesů ČR) a logické pokračování ve výstavbě při formování nového centra obce tak v těcho místech nebylo prozatím možné. Zájem společnosti OSP České Budějovice a.s. na developerské činnosti vedoucí k rozvoji zástavby v centrální části obce však i nadále přetrvával. I tento fakt vedl v konečném důsledku k plánům na další fázi projektu Promenáda Lipno. V rámci této fáze mělo dojít k výstavbě čistě rezidenčních domů v prostoru přímo navazujícím na již zrealizovanou část budoucího lipenského náměstí, a to v její východní části. Projekt liepenské promenády tak získal zcela nový rozměr, neboť nově jej již nebylo možné spojovat toliko se vznikem nového lipenského náměstí tak, jak byl tento projekt koncipován na svém počátku.

Podle záměru realizační firmy měly v prostoru západního ramene, v té době již dávno nevyužívaného obecního centrálního parkoviště, vyrůst celkem čtyři bloky řadových domů v jedné řadě, jejichž výstavbou mělo být nové centrum obce rozšířeno směrem na východ k původnímu lipenskému sídlišti. Obdobně, jako tomu bylo v případě předchozí fáze realizace projektu, také v případě výstavby nových řadových domů šla realizační firma cestou etapizace, kdy celou fázi rozdělila na celkem dvě etapy výstavby, které označovala jako III. a IV. etapa. Rozdělení na etapy však bylo v tomto případě vyvoláno spíše objektivními důvody, neboť v severní části území, kde měla výstavba proběhnout, se stále nacházelo nadzemní vedení VN, a před zahájením výstavby v této části vybraného území bylo nutné vyčkat na jeho přeložení.

III. etapa realizace projektu

V rámci III. etapy realizace projektu lipenské promenády bylo vystavěno celkem 15 řadových domů ve třech blocích po pěti domech. S jejich výstavbou bylo započato v první polovině (červen) roku 2004 a zcela hotovo bylo počátkem roku 2006. Výstavba jednotlivých bloků, v interní dokumentaci realizační formy označované jako bloky A, B a C, probíhala postupně směrem od severu k jihu, čemuž odpovídaly také termíny jejich faktického dokončení.

Přehled řadových domů vystavěných v rámci III. etapy realizace projektu Promenáda Lipno
č.p. interní označení investora dle projektu blok popis poznámka / datum dokončení*)
93 - 97 A1 - A5 A řadový obytný (rodinný) dům 1.7.2005
98 - 102 B1 - B5 B řadový obytný (rodinný) dům 1.7.2005
103 - 107 C1 - C5 C řadový obytný (rodinný) dům 1.2.2006
Pozn.: *) podle zápisu do katastru nemovitostí

xxx

IV. etapa realizace projektu

Na podzim roku 2005 bylo nakonec započato i s výstavbou podledního bloku řadových domů, které měly vzniknout v rámci druhé fáze projektu. V tomto bloku bylo vystavěno celkem sedm řadových domů. Přeložka vedení VN byla provedena v listopadu 2005. Hotovo bylo koncem května 2006.

Přehled řadových domů vystavěných v rámci IV. etapy realizace projektu Promenáda Lipno
č.p. interní označení investora dle projektu blok popis poznámka / datum dokončení*)
108 - 114 D1 - D7**) D**) řadový obytný (rodinný) dům 1.6.2006
Pozn.: *) podle zápisu do katastru nemovitostí; **) údaj bez záruky

xxx

Konečná fáze realizace projektu


Klíčovým okamžikem pro dokončení projektu lipenské promenády se stal konec roku 2005, kdy se lipenské obci podařilo záískat od českého státu za odstoupený restituční nárok mj. také lesní pozemky ležící v centrální části obce v prostoru mezi magistrálou a pobřežím, především pak tolik potřebné lesní pozemky parc. č. 78/1 a 78/2. Tyto pozemky byly sice následně v souladu s předchozími dohodami obcí převdeny do rukou soukromé společnosti, rozvoji centrální části obce pod nagistrálou to však nebránilo. V rámi utváření nového centra obce tak mohl vzniknout nivý developerský projekt, jehož smyslem bylo nové liepenské náměstí "dotvořit". V tomto procesu se opětovně v postavení realizátora angažovala společnost OSP České Budějovice a.s. a pro účely dalších řízení a realizace jej označovala jako Promenáda Lipno - V. etapa. Svým obsahem se tak jednalo o formální i faktické pokračování investičního projektu spojeného se vznikem nového centra obce.

V rámci V. etapy realizace bylo vystavěno šest polyfunkčních řadových domů v jednom bloku. Po architektonické stránce se jednalo o třípodlažní domy s jednotnou podobou a okapní hranou střechy orientovanou do ulice s tím, že jejich 1.NP bylo zapuštěno do svahu a z uliční části tak domy navozují dojem, že jsou pouze dvoupodlažní. Z uliční strany byl potom u všech domů vybaven také potřebný parter pro komerční účely. Výstavba těchto šesti domů byla zahájena na počátku srpna 2006 a k jejímu dokončení potom došlo na přelomu listopadu a prosince 2007.

Přehled řadových domů vystavěných v rámci II. etapy realizace projektu Promenáda Lipno
č.p. interní označení investora dle projektu typ domu popis poznámka / datum dokončení / parter
119 M polyfunkční řadový dům - krajní 7.12.2007
120 N polyfunkční řadový dům 7.12.2007
121 O polyfunkční řadový dům 7.12.2007
122 P polyfunkční řadový dům 7.12.2007
123 Q polyfunkční řadový dům 7.12.2007
124 R polyfunkční řadový dům - krajní 7.12.2007

xxx


Použité zdroje a literatura:

Kronika obce Lipno nad Vltavou
Letecké měřičské snímky (LMS) z let 1996, 2004, 2005 a 2008 dostupné ve webovém archivu ČÚZK
Státní mapy odvozené (SMO) dostupné tamtéž
Pozemkové a katastrální mapy, další informace z katastru nemovitostí
Evidence rekreačních a residenčních objektů, archiv Obce Lipno nad Vltavou
Územní plán zóny rozvoje (1994) a Územní plán sídelního útvaru (1997), archiv Obce Lipno nad Vltavou
Informace z webu OSP České Budějovice dostupné na www.lipnoosp.sweb.cz
Informace z webového archivu stránek www.osp.cz dostupné na web.archive.org
Soukromé archivy stavebníků

Na přípravě dalšího textu se aktuálně pracuje.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou