PLÍSKOV (Plískov)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 7.9.2022)

Lokalita Plískov se nachází při cestě vedoucí ze Slupečné na Studené a dále do Frymburka, cca 2,1 km vzdušnou čarou severozápadním směrem od centra obce, přibližně 30 minut chůze ze slupečenské návsi po zelené turistické trase ve směru na Frymburk.

Název lokality je odvozen od historického názvu vsi Plískov (něm. Stockern), která po vzniku místních obcí tvořila součást obce Slupečná (něm. Luppetsching) jako jedna z jejích osad.

Z historie lokality a zástavby


Lokalita Plískov je jednou z nejstarších osídlených lokalit současné obce. Pravděpodobně selský statek je v Plískově připomínán již v rožberském urbáři z roku 1379. Postupem času se osídlení v této lokalitě ustálilo na dva selské dvory (statky), které v průběhu doby doplňovaly chalupy v řádu jednotek, jenž vesměs tvořily součást gruntovního majetku plískovských sedláků. Soudobá chatová osada Plískov je přitom z části vystavěna právě na na základech původních dvou statků a chalup, které ves Plískov tvořily ještě po skončení druhé světové války. Součástí lokality je i historická cesta vedoucí ze Slupečné na Studené a dále do Frymburka, která je z hlediska poválečného vývoje a soudobé zástavby Plískova jakousi pomyslnou hranicí mezi dvěma, zcela odlišnými částmi chatové osady, z nichž každá má poměrně odlišný historický vývoj nejen ve smyslu následné pozemkové držby (resp. správy), ale i ve smyslu lokalizace jednotlivých objektů a ve smyslu doby, kdy tyto objekty vznikaly.

Část Plískova, která se v současné době nachází pod cestou, byla v minulosti zastavěna již zmiňovanými selskými dvory a chalupami, a fakticky tvořila historickou ves stejného jména. Po poválečném odsunu původního obyvatelstva a po konfiskaci jejich majetku byly oba dva selské dvory (původní plískovská čp. 1 a 2) včetně obou dvou chalup (chalupa původního plískovského čp. 3 a 7) a všech přilehlých zemědělských pozemků převedeny pod správu jindřichohradeckého Horského pastvinářského družstva a po jeho zrušení pod správu nově vzniklých Státních statků. Ještě do konce 50. let byly ovšem všechny stavby jako nepotřebné zbourány a veškerá historická plískovská zástavba přestala existovat. Další vývoj těchto lokací byl přitom naprosto totožný, jako v případě nedaleké vsi Studené. Lokace původních zemědělských usedlostí a dalších staveb byly v rámci pozemkových úprav přeměněny na neplodnou půdu, která poté jako pozemky s nezemědělským charakterem i nadále zůstala pod správou Státních statků, na které byly hospodářskou smlouvou v rocce 1967 také formálně převedeny (rozuměj bylo převedeno právo hospodařit se státním majetkem). V rámci zmiňované pozemkové úpravy tak vznikly nové pozemkové parcely č. 333, kterou byly nahrazeny pozemky, na kterých původně stávala statek s čp. 1 a chalupa s čp. 7, a č. 335, kterou byly nahrazeny pozemky po původním statku s čp. 2 a po chalupě s čp. 3. Po roce 1975 potom byly oba dva tyto pozemky uvolněny pro výstavbu rekreačních objektů a začaly na nich vznikat rekreační chaty, které se zde nacházejí do současné doby. Tyto rekreační chaty přitom položily pomyslný základ plískovské chatové osady tak, jak je známá v současné době.

Druhá část Plískova, tedy ta, která se nachází nad cestou, nikdy v minulosti zastavěna nebyla, a tvořily ji zemědělské pozemky patřící pod gruntovní majetek sedláků usedlých na plískovském statku s čp. 1. Převážnou část této části přitom tvořil především pozemek původního parcelního čísla 934 s charaketerem pole. Jako takové se i tyto pozemky samozřejmě staly předmětem konfiskací a podle původních plánů nového osídlení celého území obce Slupečná měly být, obdobně jako další pozemky nacházející se v prostoru Plískov - Studené tzv. nad cestou, zalesněny. I přes svůj zemědělský charakter tak byly příslušné pozemky převedeny na podnik Státní lesy a statky, a po jeho trasnformaci na podnik Státní lesy. V jejich správě pak pozemky zůstaly i poté, co se v rámci pozemkových úprav z původních zemědělských pozemků nestala lesní půda, ale půda s charakterem neplodná, bez dalšího možného využití (nový pozemek parc. č. 332). Přestože tedy k plánovanému zalesnění nedošlo, odpovědnost za hospodaření s nelesními pozemky "nad cestou", na kterých následně došlo taktéž k výstavbě rekreašních chat, zůstala v rukou státního lesního podniku. Oproti části Plískova "pod cestou", pozemek parc. č. 332 byl však pro účely individuální rekreační výstavby uvolněn až po roce 1983.

Uspořádání lokality


Celá lokalita Plískov má v současné době rekreační charakter, neboť se zde nacházejí téměř výhradně jen stavby určené pro rodinnou (individuální) rekreaci (rekreační chaty); pouze rekreační chata původního č.ev. 34 byla přestavěna a v roce 2008 zrekolaudována na rodinný dům. Z hlediska prostorového uspořádání zástavby je potom rozdíl mezi objekty vystavěnými v prostou nad cestou a mezi objekty vystavěnými pod cestou.

Rekreační chaty vystavěné pod cestou jsou uspořádány do dvou, realtivně samostatných shluků, které, obdobně jako v lokalitě Studené, svojí polohou odpovídají původnímu umístění selských statků s čp. 1 a 2 (a obou chalup), a jako takové jsou vystavěny na příslušných dílech pozdějších pozemkových parcel vymezených jako neplodná půda. Oba shluky jsou od sebe vzáleny na dohledovou vzdálenost cca 70 metrů. Západní shluk tří, resp. pěti rekreačních chat přitom odpovídá lokaci původního statku s čp. 2 a chalupy s čp. 3 (tedy pozdější pozemkové parcele č. 335) a pro účely popisu jednotlivých stavebních objektů v rámci dalších částí Lipenského domovníka je k jeho identifikaci použito označení Plískov I. Shluk dalších čtyřech (resp. šesti) rekreačních chat, který se nachází ve východní části lokality pod cestou, svoji polohou odpovídá původní lokaci plískovského statku s čp. 1 a chalupy čp. 7 (pozdější pozemky parc. č. 333). Pro účely identifikace této části lokality je potom užito označení Plískov II.

Rekreační chaty (resp. chaty a jeden rodinný dům) jsou vystavěny podél cesty v jedné, téměř souvislé řadě, a svým půdorysem tak tato část Plískova připomíná liniovou zástavbu vesnického typu v podobě silniční liniové zástavby. Pro účely další identifikace je tato číst lokaliky pracovně označována jako Plískov III. Jediným objektem, který svoji polohou nezapadá ani do jednoho s výše uvedných částí (bloků) celé lokality, neboť je sice vystavěna pod cestou, ale není součástí ani jednoho se shluků, je chata č.e. 89. Z hlediska systemizace je však i tato relativně samostatně vystavěná chata zařazena do bloku Plískov III.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
1.pli --- Plískov (Plískov) statek zbouráno
2.pli --- Plískov (Plískov) statek zbouráno
3.pli --- Plískov (Plískov) chalupa zbouráno
7.pli --- Plískov (Plískov) chalupa zbouráno
315 e.34.A Plískov (Plískov) rodinný dům rekolaudovaná rekr. chata, Plískov III.
e.25 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.26 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.27 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.28 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.30 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.31 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.32 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.33 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.35 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.36 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.37 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.38 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.39 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.40 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov II.
e.41 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov I.
e.42 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov I.
e.43 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov I.
e.44 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov I.
e.45 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov I.
e.46 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.47 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.48 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.49 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.50 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.52 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.55 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.
e.89 --- Plískov (Plískov) rekreační chata Plískov III.

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Slupečná.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou