NA STOKÁCH (Studené)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 7.9.2022)

Lokalita Na Stokách se nachází při cestě vedoucí ze Slupečné na Studené a dále do Frymburka, cca 2,1 km vzdušnou čarou severozápadním směrem od centra obce, přibližně 30 minut chůze ze slupečenské návsi po zelené turistické trase ve směru na Frymburk.

Název lokality je odvozen od místopisného názvu Na Stokách používané v katastrálních mapách.

Z historie lokality a zástavby


Ano v jedné z částí lokality Na Stokách se s žádnou historickou zástavbou nesetkáváme. Historicky se jednalo o zemědělskou (a dříve i lesní) půdu, která tvořila součást gruntovního majetku sedláků usedlých na studeneckém statku původního čp. 2. Fakticky i formálně se přitom jednalo o části vsi (a posléze i místní části) Studené, z čehož pramení fakt, že je nutné tuto lokalitu považovat spíše za součást Studeného, než za součást Plískova, se kterou je tato lokality mezi laiky spojována, zejména pod v období po výstavbě rekreačních objektů, které se zde nacházejí do současné doby.

Po poválečné konfiskaci spojené s předchozím odsunem sedláků (nejen) ze Studeného připadly původně zemdělské pozemky pod správu státní organizace Státní lesy a statky (zkr. S.L.S.) (po jeho reorganizacei potom na Sátní lesy), a nikoliv pod správu Horského pastvinářského družstva, jako tomu bylo u ostatní zemědělské půdy v okolí. Důvodem pro tento majetkový přesun byl fakt, že se obě části nynější lokality Na Stokách nachází tzv. nad cestou, přičemž pozemky "nad cestou" v této části území Plískov - Studené byly původně určeny k zalesnění. Původní zemědělská půda, tedy zejména pozemky původních parcelních čísel 949 a 970 s charakterem louka a pozemek parc. číslo 942 s charakterem pole, tedy v období bezprostředně po druhé světové válce přešla na státní ale nezemědělský subjekt. 

Původní louka parc. č. 949 byla sice zalesněna, ale jen částečně. Její západní část však zalesněna nebyla, a v rámci pozemkové úpravy se z této nelesní části stal nový pozemek s parc. č. 296, který si navíc i nadále zachoval svůj zemědělský charakter. Jako státní zemědělský majetek byl tedy předeven pod správu Státních statků, na které byl následně v roce 1967 na základě hospodářské smlouvy také formálně převeden.

Také u původně zemědělského pozeku parc. č. 942 nebyl proces zalesnění zcela realizován, a nově vzniklý pozemek parc. č. 330 zůstal i nadále pozemkem "nelesním". Na rozdíl od pozemku v západní/východní části lokality si však nezachoval ani svůj "zemědělský" charakter, neboť byl v rámci pozemkových úprav přeměněn na neplodnou půdu, a jako takový i nadále zůstal pod správou státního podniku Státní lesy, na který byl následně také formálně převeden (hospodářskou smlouvou z roku 1967). Subjektem s právem hospodařit s tímto pozemkem tak zůstal právní nástupce původního podniku S.L.S.

Ani výstavba individuálních rekreačních objektů neprobíhala v obou částech lokality souběžně a za stejných podmínek. Zatímco pozemek ve východní části lokality byl ze strany Státních lesů za účelem této výstavby uvolněn někdy mezi léty 1975 až 1983, pozemek ve východní části lokality je jetě v roce 1983 součástí zemědělské půdy obhospodařované Státními statky. Jako počátek výstavby rekreačních chat i v této části lokality Na Stokách tak možno prozatím položit někdy do poloviny 80. let minulého století.

Od 90. let minulého století zůstaval počet vystavěných rekreačních chat v obou částech lokality fakticky neměnný, a to až do roku 2018, kdy byla ve východní části lokality vystavěna prozatím poslední z rekreačních chat, které se zde nacházejí do současné doby (nová chata se znovupřiděleným č.e. 34).

Uspořádání lokality


Celá lokalita Na Stokách má v současné době ryze rekreační charakter, neboť se zde nacházejí výhradně jen stavby určené pro rodinnou (individuální) rekreaci (rekreační chaty). Celá lokalita je územně rozdělena na dvě samostatné části, které jsou od sebe odděleny i fakticky lesním porostem. Vzdálenost mezi oběma částmi je cca 150 metrů, a obě části nejsou mezi sebou vzájemně na dohled. V obou částech jsou rekreační objekty vystavěny výhradně nad cestou v její těsné blízkosti v téměř souvislých řadách, a svým půdorysem tak fakticky vytváří liniovou zástavbu silničního (uličního) typu. Tento, téměř ideální půdorys, je částečně narušen jen v západní části lokality, a to umístěním poslední z vystavěných chat s č.e. 34. Z hlediska potřeby další identifikace obou částí lokality je západní část lokality označována jako Na Stokách I., východní část potom jako Na Stokách II.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
e.13 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.14 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.15 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.16 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.17 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.18 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.19 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.20 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.
e.22 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách II.
e.23 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách II.
e.24 --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách II.
e.34.B --- Na Stokách (Studené) rekreační chata Na Stokách I.

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Slupečná.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou