K OBSAHU DOKUMENTACE

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace provedena dne 16.9.2022)

Každá jednotlivá lokalita (resp. její díl) je popisována a dokumentována zvlášť, přičemž obsah takové dokumentace je možné rozdělit do pěti základních oblastí (částí):

1. Stručný popis lokality


V této části je předně podán stručný popis polohy lokality ve vztahu k území obce a jsou zde popsána geografická specifika lokality (např. nadmořská výška, svažitost apod.). Jako základ pro určování polohy je vymezen střed soudobé obce, který byl pro účely popisné situován na hlavní křižovatku u Obecního domu. Dále jde zde stručný popis soudobé zástavby a je zde zmínka o obslužnosti lokality, zejména ve vztahu k možnosti použití motorových vozidel. Jako poslední jsou zde poznámky k užitému názvu lokality (dílu) a případné zdůvodnění jeho použití.

2. Z historie lokality a zástavby


xxxx

3. Uspořádání lokality


V této části je podán stručný popis funkčního a prostorového uspořádání zástavby v lokalitě. Ve smyslu funkčního uspořádání je zásadně rozlišováno především to, zda se jedná o zástavbu sloužící k trvalému bydlení (residenční funkce staveb), k přechodnému ubytování (rekreační funkce staveb) anebo zda se jedná o zástavbu sloužící k jinému účelu. Uvedenému členění je věnována pozornost pouze tehdy, pokud je to pro danou lokalitu významné a především pak tehdy, pokud je jakékoliv dělení vůbec možné. U lokalit se smíšenou funkcí staveb je proveden pouze stručný popis převažujícího způsou využití lokality. Ve smyslu prostorového uspořádání je důraz kladen především na půdorys zástavby, v rámci kterého je rozlišováno to, zda se jedná o zástavbu lineární, řadovou či zda se jedná o blíže nespefikovatelný shluk jednotlivých budov.

4. Přehled domů a dalších staveb v lokalitě


V rámci základního popisu lokality (dílu) je v této části podán základní přehled všech staveb, které se v dané lokalitě nacházejí anebo někdy v období od roku 1946 nacházely. K jejich identifikaci je primárně využito domovních čísel (současných i minulých) s uvedením stručné charakteristiky stavby (chalupa, rekreační chata, bytový dům, apod.). U domů zbořených, které nebyly nahrazeny stavbou novou, je toto uvedeno v poznámce a celý zápis týkající se takové stavby je pro lepší orientaci podbarven šedou barvou. Při popisu domovních čísel jsou struktně doržovány zásady pro zápisy domovních čísel.

Struktura přehledové tabulky s příkladem zápisu již neexistujících staveb v lokalitě Lipno nad Vltavou - U Staré kotelny (podbarveno šedou barvou):

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
nezj. 1.A U Staré kotelny (Lipno I.) původní statek zbouráno, původní statek, poté rest. Mexiko
3.A --- U Staré kotelny (Lipno I.) původní statek zbouráno
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba zbouráno (bývalý objekt sběrny)
311 --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba bývalá svépomocná dílna AMK Lipno (Svazarm)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba bývalá lakovna - areál AMK Lipno

xxx

5. Obrazová dokumentace


xxx

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou