EDELMÜHLE

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace provedena dne 26.6.2021)

Lokalita Edelmühle se nachází na Hodslavském potoce mezi Kramolínem a Valkounovem při samé hranici katastru obce, a to cca 2,3 km vzdušnou čarou SSV směrem od centra obce v nadmořské výšce 690 m n.m. V současné době zde najdeme pouze jeden rekreační objekt vystavěný v místech domu, který tvořil příslušenství původního mlýna, v minulosti známého též jako Grabenmuhler. Další rekreační objekt se potom nachází v místech statku, který v polovině 20. století nahradil původní plýn. Jisté je to, že na rozdíl od ostatních lokalit, není možné zánik původního mlýna spojovat s lipenskou přehradou, neboť letecké snímky z roku 1947 jasně prokazují, že již v tomto roce původní mlýn neexistoval, přičemž jeho původní čp. převzal právě tatek na druhém břehu potoka. V minulosti byl Edelmuhle lokalitou s charakterem samoty, přesto však nebyl takto vykazován. Od vzniku místních obcí byl součástí vsi Kramolín. Z hlediska terminologického je Edelmuhle torzální historickou osadou převrstvenou druhotnou rekreační zástavbou (dle klasifikace CZ_RETRO).

Stručně k územně správnímu vývoji lokality

Vůbec poprvé je mlýn pod Kramolínem přpomínán v roce 1507, a to jako majetek kláštera v Českém Krumlově. Podle obsahu listiny z tohoto roku lze ovšem celkem bez obtíží zjistit, že původním feudálním vlastníkem, se kterým je možné mlýn spojovat, byl Mikuláš ze Stradova a jeho bratr Jetřich

Následnou příslušnost mlýna k českokrumlovskému klášteru dokládá zápis do klášterního urbáře z roku 1521, ve kterém je mlýn přiřazován k nedaleké vsi Kramolín, ke které měl klášter taktéž majetkové vazby (viz lokalita Kramolín). Společně s usedlostmi v Kramolíně a Lopatném je potom Edelmuhle součástí majetku českokrumlovského kláštra až do roku 1782, kdy byl Josefem II. klášter zrušen a jeho majetek po konfiskaci podřazen pod Náboženský fond. Po celou dobu příslušnosti pod klášter byl mlýn spravován v rámci rychtářství Velké Strážné.

V roce 1802 kupuje Edelmuhle společně s dalšími původními klášterními statky kníže Josef ze Schwarzenberga, a mlýn se tak stává součástí Krumlovského panství.V rámci tohoto panství je potom mlýn spravován stále pod rychtářstvím Velké Strážné až do zániku feudálního zřízení a vzniku místních obcí.

Při vzniku místních obcí se Edelmuhle stává jako jedna z místních částí součástí osady Kramolín, která tvoří s dalšími osadami místní obec Bolechy. Pod místní obec Bolechy (později Loučovice) potom spadá lokalita mlýna ža do připojení Kramolína k obci Lipno nad Vltavou (počátek 60. let 20. století).

Stručně k vývoji sídelní struktury, k majetkovým poměrům a k obyvatelstvu

Až do roku 1850 narážíme v souvislosti s lokalitou Edelmuhle v historických pramenech pouze na jednu jedinou poddanskou usedlost - na mlýn.

V roce 1507 je poddaným usedlým na mlýně Michal Schaufflar. Zápisy z 2. pol. 17. století (Berní rula, Soupis poddaných podle víry, apod.) potom dokládají, že "vlastníkem" mlýna a příslušejícího gruntu byl Vítek Čech (v německy psaných pramenech uváděný jako Veith Behm). Podle Soupisu z roku 1651 tvořily domácnost Vítka Čecha celkem čtyři osoby starší 10 let. Ze záznamů v Berní rule z roku 1654 potom vyplývá to, že v této době byl mlýn osazen dvěma mlýnskými koly a že se jednalo mlýn tzv. vlastní.

V tereziánském katastru z 1.pol. 18. stol., ve kterém je Edelemuhle evidován jako sučást části vsi Lopatné patřící pod českokrumlovský klášter (stejně jako tomu bylo v případě berní ruly), je mlýn vykazován jako mlýn o jednom kole na nestálé vodě.

Podle operátu stabilního katastru z 1. pol. 19. stol. (indikační skica je datována dnem 14.8.1826) je Edelmuhle s úředně přiděleným č.p. 8 (šlo o č.p. z číselné řady přidělené domům v Kramolíně) ve vlastnictví Antona Scherhaufera, a jeho gruntovní pozemky jsou rozprostřeny na poměrně velké ploše po obou březích Hodslavského potoka. Na místě, na kterém je později vystavěna stávající rekreační budova, se v této době nachází pouze hospodářská budova s charakterem budovy "spalné". Vzhledem k tomu, že v té době nemá ještě přidělené č.p., nešlo v této době jistě o budovu, která by byla užívána k bydlení. V době formování stabilního katastru je potom Edlemuhle označován již jako Grabenmuhler

Obytný dům se starým č.p. 8 je v lokalitě Edelmuhle součástí sčítacího operátu prvního čs. sčítání v roce 1921 pro osadu Kramolín. V této době je jeho vlastníkem Jakob Scherhaufer, a společně s ním zde bydlí jeho manželka a dcera s vnukem; tedy celkem čtyři osoby. Zápisy na sčítacích arších potom dokládají to, že mlýn jako takový byl stále v provozu, neboť jako způsob obživy je uváděno zemědělství a provoz mlýna. I při druhém meziválečném sčítání v roce 1930 je Edelmuhle vykazován jako mlýn, tentokráte však již se dvěma obytnými domy a celkem 10 přítomnými obyvateli. Druhý z domů s čp. 7 byl při sčítání z roku 1921 administrativně podřazen pod místní část Kramolín a Edelmuhle je tak ve výsledcích prezentovaných statistickým úřadem vykazován jako samota.

V roce 1947 se v původní lokalitě Edelmuhle nachází již jen druhý z domů, který původně tvořil příslušenství mlýna (dům s čp. 7 na parcele st. 33/2). Původní mlýn, který stával na parcele st. 33/1, jako takový zcela zanikl. Kdy přesně se tak stalo a z jaké důvodu není zřejmé. Namísto původního mlýna je ovšem v blízkostti Hodslavského potoka (na jeho levém břehu) vystavěn zcela nový statek, kterému je přiřazeno stejné "kramolínské" čp., jako mlýnu stávajícímu na pravém břehu, tedy čp. 8. Do katastrální evidence je nově vzniklý stavbení pozemek s tímto statkem jako pozemek č. st. 135 zapsán v roce 1932. 

Druhý z domů se v lokalitě Edelmuhle nachází ve své podstatě do současné doby, kdy je rekreačním objektem s č. ev. 67 na parcele č. 718/1 v rámci místní části Slupečná. I na místě nového kramolínského statku s původním čp. 8 se v současné době nachází rekreační objekt. Tento je však nyní příslušný k lokalitě Valkounov spadající pod místní část Dolní Jílovice s č. ev. 1, neboť v rámci územní reorganizace nebyla tato část původní osady Kramolín nacházející se na levém břehu potoka k obci Lipno nad Vltavou připojena.

Další údaje budou průběžně doplňovány.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou