KRONIKA OBCE

Kronika obce Lipno nad Vltavou (dále jen "obecní kronika") je veden od roku 1961, přičemž obsahuje zápisy počínaje rokem 1945. V současné době se obecní kronika skládá ze 4 ručně psaných knih se zápisy z let 1945 - 2016. Počínaje rokem 2017 je obecní kronika vedena v elektronické podobě s násedným tiskem a vazbou.

S vedením obecní kroniky bylo započato v roce 1961, přičemž zápisy z let 1945 - 1961 jsou provedeny dodatečně. Následují roční zápisy z let 1962 - 1964. Zápisy z let 1965 - 1971 jsou opětovně provedeny dodatečně, neboť v těchto letech enybal kronika vedena, přestože osoba kronikáře byla ustanovena a kronikář byl pověřen jejím vedením. Od roku 1972 jsou potom zápisy vedeny více méně pravidleně.

Kniha I (1945 - 1993)

Kniha II (1994 - 2003)

Kniha III (2004 - 2012)

Kniha IV (2013 - 2016)

eKronika (2017- současnost)

Nahlížení do obecní kroniky:

Podle § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, je možné do obecní kroniky nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; nahlížení do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, je možný jen pod dohledem kronikáře. Každý občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností příslušný zápis v obecní kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou